abcd


Projekt RPO WP 2007-2013

 

Projekt pn ?L?dowisko/Lotnisko w miejscowo?ci Korne, gm. Ko?cierzyna ? Budowa Wiaty Hangarowej- Zadanie II? jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.
Przedmiotem projektu jest budowa wiaty hangarowej o wymiarach 24x35 m, powierzchni u?ytkowej 840 m?. Obiekt o konstrukcji stalowej kryty blach? trapezow?. Przeznaczeniem obiektu jest m.in. przechowywanie statków powietrznych na terenie lotniska w Kornem - g?ównie szybowców i samolotów o masie startowej do 5 700 kg. W ramach projektu zrealizowana zostanie równie? instalacja wodoci?gowa p.po?.

WiÄ™cej…
 
Projekt ZPORR 2004-2006

 

 

 

 

Projekt pn. ?L?DOWISKO/LOTNISKO w miejscowo?ci Korne, gm. Ko?cierzyna - Budowa Zaplecza ? Zadanie I? zosta? zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ? Dzia?anie 3.4 Mikroprzedsi?biorstwa ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
W ramach Projektu wykonano:                                                               
I. roboty budowlane polegaj?ce na zrealizowaniu:
- oczyszczalni ?cieków sanitarnych;
- przy??cza: wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego;
- budynku pawilonu gastronomicznego wraz z wewn?trzn? instalacj? elektryczn? oraz sanitarn?;
- budynku pawilonu informacji turystycznej wraz z wewn?trzn? instalacj? elektryczn? oraz sanitarn?;
- budynku pawilonu wystawowego wraz z wewn?trzn? instalacj? elektryczn? oraz sanitarn?;
- ??czników pomi?dzy pawilonami.
II. dostawy dotycz?ce wyposa?enia obiektów.

WiÄ™cej…
 


 

WiÄ™cej…