Administrator 04.09.2017r.


XI Szybowcowe Zawody na Celno?? L?dowania pod nazw? "Mićtczé Zl?dowanié", pod patronatem Marsza?ka Województwa Pomorskiego.

Program zawodów:

  • rejestracja zawodników od godz. 09:00
  • odprawa godz. 09:30
  • pocz?tek konkurencji godz.  10:00
  • zako?czenie zawodów i rozdanie nagród po l?dowaniu ostatniego zawodnika oko?o godz.   17:00
  • od oko?o 18:00 ognisko

Loty wykonywane b?d? na dwuosobowym szybowcu z bezpiecznikiem (wymagana III klasa wyszkolenia), jedna kolejka plus dogrywka dla pi?ciu najlepszych.

 

Regulamin Szybowcowych Zawodów Na Celno?? L?dowania "Mićtczcé Zl?dowanié" Korne 2017

1.Wpisowe dla uczestników zawodów wynosi 30PLN . Warunkiem uczestnictwa jest wp?acenie wpisowego.

2. Loty odbywaj? si? zgodnie z wszystkimi obowi?zuj?cymi przepisami lotniczymi.

3. Obowi?zuje jedna kolejka l?dowa? konkursowych, lub na ?yczenie zawodników dogrywka dla pierwszych pi?ciu najlepszych wyników i uznanie sumaryczne punktacji z dwóch prob. Starty odbywaj? si? za wyci?gark?.

5. Szybowiec zawodniczy b?dzie dwumiejscowy. Zabronione jest u?ywanie hamulca g?ównego podwozia, k?adzenie skrzyd?a na dobiegu, "?mijki", bujania sie w kabinie i innych nieuczciwych sposobów skrócenia lub wyd?u?enia dobiegu co jest równoznaczne z dyskwalifikacj? zawodnika, lub dodatkowymi 1000 punktami karnymi.

6. Ka?dy zawodnik lata z instruktorem, albo pilotem bezpiecznikiem, lub bez - wg uznania przez instruktora nadzoruj?cego loty.

7. W czasie konkurencji na podej?ciu zabronione s? ?lizgi i wszelkie niebezpieczne manewry. Wykonanie ich, nakaz radiowy lub przej?cie sterów przez instruktora jest równoznaczne z dyskwalifikacj? zawodnika.

8. Ka?dy zawodnik ma prawo do wniesienia protestu.

9. Przy rozpatrywaniu kolejno?ci trzech pierwszych miejsc, w przypadku uzyskania przez zawodników tej samej ilo?ci punktów decyduje masa cia?a zawodnika, przy czym wygrywa zawodnik ci??szy.

10. Sprawy nieuregulowane przez niniejszy regulamin, b?d? rozstrzygane przez gremium z?o?one z s?dziego i wybranych reprezentantów zawodników.

11. Kolejk? startowa ustala zebranie zawodników wg wybranego sposobu lub losowania. Wywo?any z listy startowej zawodnik, który nie stawi si? do szybowca jest przenoszony na koniec kolejki startowej,

12. Uczestnicy zawodów nie posiadaj?cy kwalifikacji lotniczych nie b?d? klasyfikowani w klasyfikacji generalnej.

13. Zawody mog? by? przeniesione lub przerwane z powodu z?ej pogody, nast?pnie w czasie dogodnym dalej kontynuowane.

Punktacja

1. Konkurencja rozpoczyna si? w momencie rozpocz?cia manewru do l?dowania

2. Obowi?zuje jedno pole l?dowania .

3. Konkurencja polega na wykonaniu jak najdok?adniejszego l?dowania w polu wyznaczonym czterema p?ótnami, z zatrzymaniem jak najbli?ej wy?o?onego "centra", przy czym "centro" zostanie wyznaczone przez pierwsze wzorcowe l?dowanie wykonane przez instruktora.

4. Odleg?o?? miejsca zatrzymania szybowca okre?lana jest przez pomiar odleg?o?ci pomi?dzy ?rodkiem "centra" a noskiem dziobu szybowca. Pomiar odbywa? si? b?dzie elektronicznie dalmierzem lub ta?m? miernicz? do celu przy nosku dzioba. Za ka?dy centymetr odleg?o?ci zawodnik otrzymuje 1 punkt karny.  Przyrz?d obs?ugiwa? b?dzie wykwalifikowany geodeta.

5. Za niedolot (l?dowanie przed dolnym ogranicznikiem) przyjmuje si? dotkni?cie ziemi jak?kolwiek cz??ci? szybowca. Za l?dowanie z niedolotem zawodnik otrzymuje dodatkowo 10.000 pkt.

6. Zako?czenie dobiegu poza ogranicznikami, dowoln? cz??ci? szybowca, zawodnik otrzymuje 5.000 punktów karnych.

7. Zwyci??a zawodnik, który otrzyma najmniejsza ilo?? punktów karnych.

Nagrody

Ufundowane przez Marsza?ka Województwa Pomorskiego

 

Zapraszamy, ?ycz?c udanej zabawy, celnych l?dowa? i tradycyjnie zdobycia najatrakcyjniejszych nagród.