Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

G?WNE MENU

CZAS

PDF Drukuj Email

Informacja zarz?dzaj?cego l?dowiskiem

W zwi?zku z narastaj?cymi i nieuzgodnionymi przypadkami wje?d?ania pojazdami na teren l?dowiska,

(schodzenia i zje?d?ania z drg, wje?d?ania i parkowania w strefach obj?tych zakazem wjazdu lub ruchu)

oraz konieczno?ci? zapewnienia bezpiecze?stwa statkom powietrznym na l?dowisku,

zarz?dzaj?cy wprowadza op?aty:

- 500z? za nieuzgodniony wjazd lub wej?cie

- 1000z? za ka?d? rozpocz?t? godzin?, od ka?dej osoby i pojazdu przebywaj?cego w strefie niedozwolonej

Pojazdom niestosuj?cym si? do znakw na l?dowisku b?dzie zak?adana blokada na ko?a, ktrej zdj?cie nast?pi po uiszczeniu op?at.

W skrajnych przypadkach b?dzie wzywana ochrona lub policja w celu przywrcenia porz?dku.