BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

G?ÓWNE MENU

CZAS

EPKO INFORMACJE PDF Drukuj Email

 

 

Publikacja EPKO Korne w AIP VFR Polska


EPKO L?dowisko Korne

WA?NE INFORMACJEFotografie

Mapy

 

 

Wspó?rz?dne geograficzne punktu odniesienia


ARP ?rodek pasa "06-24" N 54°07'46.8"  E 017°50'43.1"


Po?o?enie

Województwo Pomorskie. 8km (4,32NM) na zachód od miasta powiatowego Ko?cierzyna, w rozwidleniu dróg: krajowej nr 20 i wojewódzkiej nr 235 (Bytów-Korne i Chojnice-Korne).

Klasa przestrzeni G, w której s?u?b? informacji powietrznej pe?ni FIS Gda?sk, cz?stotliwo?? 127.150 MHz, znak wywo?awczy „GDA?SK INFORMACJA”.
L?dowisko znajduje si? w obr?bie granic geograficznych LTMA Gda?sk (6500 ft- FL 135) oraz w pobli?u granic sektorów LTMA Gda?sk, których granice pionowe zaczynaj? si? od 1800 ft AMSL/4500 ft AMSL oraz FL095. W bezpo?redniej granicy l?dowiska przebiegaj? wojskowe trasy lotów niskich MRT (w?ze? 90-95 oraz 89-90).

W pobli?u l?dowiska znajduje si? MATZ A EPCE GND-4500 ft oraz strefa TSA 09A w przedziale wysoko?ci 3500 ft-FL245

?rednia warto?? wzniesienia

nad poziom morza

163m (535 ft) AMSL

Przeznaczenie l?dowiska

Wielofunkcyjne. Dozwolone operacje lotnicze wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów z widoczno?ci? VFR w dzie?, dla statków powietrznych o ca?kowitej masie startowej (MTOW) do 5700 kg, przystosowanych do operowania z nawierzchni naturalnej (trawa), posiadaj?cych wystarczaj?ce mo?liwo?ci do startu i l?dowania dla drogi startowej g?ównej (550m) lub pomocniczej (400m) i przej?cia co najmniej 15m ponad szczytami istniej?cych obiektów sta?ych i tymczasowych.
Wykorzystywane jest do lotów: szkolnych, treningowych, turystycznych, wyczynowych, ratowniczych, przeciwpo?arowych, oprysków rolniczych i le?nych, na potrzeby skoków spadochronowych oraz transportu w ograniczonym zakresie. Rodzaje statków powietrznych operuj?cych z l?dowiska: samoloty, szybowce, motoszybowce, ?mig?owce, mikroloty, wiatrakowce, lotnie i paralotnie, modele i BSP.

Godziny pracy

L?dowisko o nieregularnych godzinach pracy. Czynne po zg?oszeniu rozpocz?cia lotów/skoków przez Kieruj?cego Lotami/Skokami w FIS Gda?sk, a? do zg?oszenia ich zako?czenia. Mo?na na nim wykonywa? loty tylko po zapoznaniu si? z instrukcj? operacyjn?, planem ratowniczym oraz po uzyskaniu zgody zarz?dzaj?cego albo osób upowa?nionych. Obowi?zkowy kontakt przed przylotem z wyprzedzeniem 24h dla statków powietrznych na sta?e nie bazuj?cych w Kornem: tel. kom. 605 993 288.

Wymiary pasa startowego

(pola wzlotów)

pas g?ówny:

"06-24" d?ugo?? 550m szeroko?? 50m

pas pomocniczy/awaryjny:

"10-28" d?ugo?? 400m, szeroko?? 30m

Rodzaj nawierzchni

trawa, wrzos

Zasadniczy kierunek startu i l?dowania

"06-24"

Po?o?enie wska?nika kierunku wiatru

mi?dzy budynkami l?dowiska a progiem pasa "24"

??czno?? radiowa Znak wywo?awczy: "Korne Radio" cz?stotliwo??: 121,180MHz
Przeszkody lotnicze

Przeszkody lotnicze w promieniu 3km od ARP nie wyst?puj?.

Nale?y jednak zwróci? uwag? na trzy maszty telefonii komórkowej, najwy?szy o h = 70m AGL, w m. ?ubiana, kierunek: SE odleg?o?? ~2km od ARP

Charakterystyka przedpola

 • - Kierunek 06: droga krajowa nr 20 z drzewami przydro?nymi h = 6m, dalej pole uprawne, a w odleg?o?ci ok. 450m od progu drogi startowej zaczyna si? zabudowa wsi Korne
  - Kierunek 24: las h=12-14m, w odleg?o?ci ok. 350m od progu drogi startowej
  - Kierunek 10: pola uprawne poprzecinane w poprzek drogami polnymi i miedzami, w odleg?o?ci ok.
  600m linia energetyczna SN h=10m, a ok. 900m od progu drogi startowej stacja paliw
  samochodowych oraz droga wojewódzka nr 235
  - Kierunek 28: las h=10-15m w odleg?o?ci ok. 240m od progu drogi startowej

Obowi?zuj?cy kierunek kr?gu

 • Obowi?zuj? kr?gi lewe i prawe oraz wysoko?? wej?cia w kr?g nad pasem 300-350m AGL.
  Kierunek kr?gów wyznacza Kieruj?cy Lotami lub Skokami.
  - Na pasie 06/24 ze wzgl?du na ha?as zaleca si? dla silnikowych statków powietrznych: kr?g pó?nocno-zachodni, dla szybowców: kr?g po?udniowo-wschodni.
  - Na pasie 10/28 zaleca si? dla silnikowych statków powietrznych: kr?g po?udniowy,
  a dla szybowców: kr?g pó?nocny.

Pola awaryjnych l?dowa?

W przypadku konieczno?ci wykonywania przymusowego l?dowania samoloty znajduj?ce si? blisko, o ile to mo?liwe l?duj? w granicach pola wzlotów. W innych przypadkach pilot wybiera pole przymusowego l?dowania wg w?asnego uznania kieruj?c si? wymaganiami bezpiecze?stwa lotów. Na pola l?dowa? awaryjnych nadaj? si? tereny ??k oraz pól uprawnych.
W przypadku awarii silnika podczas startu, do wysoko?ci 100 m nale?y l?dowa?:
- kierunek 06 z odchy?k? w lewo ok. 30 (033 GEO) na polach uprawnych (uwaga na szos? krajow? i budynki)
- kierunek 10 na wprost lub z odchy?k? w prawo do 20 (125 GEO) na polach uprawnych
- kierunek 28 z zakr?tu 90 -180 (195 -105 GEO lub 015-105GEO), na polach uprawnych (uwaga na lasy)
- kierunek 24 z zakr?tu w prawo do 70 (313 GEO) , lub lewo do 180 (063 GEO), na polach uprawnych (uwaga na lasy)

Zasady wznowienia orientacji i utraty ??czno?ci

- W przypadku utraty orientacji geograficznej nale?y przej?? na warunki maksymalnej
d?ugotrwa?o?ci lotu, zanotowa? czas i pozosta?o?? paliwa, nawi?za? ??czno?? z FIS Gda?sk znak wywo?awczy „GDA?SK INFORMACJA” (127,150 MHz) i poprosi? o asyst? nawigacyjn? do jednego z lotnisk zapasowych. W przypadku konieczno?ci l?dowania na lotnisku Gda?sk im. Lecha Wa??sy przed wej?ciem w CTR EPGD nale?y nawi?za? ??czno?? z Gda?sk TWR, znak wywo?awczy „Gda?sk Wie?a” cz?stotliwo?? 118,100 MHz i stosowa? si? do polece? s?u?by kontroli ruchu lotniczego.
- Czynno?ci za?ogi przy ca?kowitej utracie ??czno?ci radiowej:
a) za?oga utraci?a orientacj? na pó?noc od Kornego
- przyj?? KDM - 180°
- obra? tor kolejowy lub drog? asfaltow? i lecie? wzd?u? niej
- wyj?? na m. Ko?cierzyna lub Bytów wznowi? orientacj? i l?dowa? na l?dowisku Korne
b) za?oga utraci?a orientacj? na po?udnie od Kornego
- przyj?? KDM = 0°
- dalej post?powa? analogicznie jw.
- charakterystycznym obiektem jest jezioro Wdzydze, poniewa? jego ramiona
pokrywaj? si? z g?ównymi kierunkami geograficznymi
c) za?oga utraci?a orientacj? na wschód od Kornego
- przyj?? KDM = 90°
- wyj?? na tor kolejowy równoleg?y do Wis?y
- wykona? zakr?t w lewo 90°, lecie? wzd?u? torów i l?dowa? na lotnisku w
Pruszczu Gda?skim
d) za?oga utraci?a orientacj? na zachód od Kornego
- przyj?? KDM = 90°
- wyj?? na tor kolejowy lub drog? asfaltow? i lecie? wzd?u? niej na pó?noc
- wyj?? na m. Ko?cierzyna lub Korne i l?dowa? na l?dowisku

Pomoce radionawigacyjne:

DVOR/DME GZD; 116,100MHz CH 108 X (N54 23‘16“; E018 25‘31“):
GEO 230° odleg?o??: 47,5km (25,65NM)

- W przypadku utraty ??czno?ci radiowej z KL na L?dowisku Korne, nale?y wej?? w kr?g nadlotniskowy na wysoko?ci min. 400 m AGL. Na tej wysoko?ci przej?? nad drog? startow? z kierunkiem l?dowania oraz budowa? kr?g. Zwróci? szczególn? uwag? na inne SP znajduj?ce si? w powietrzu i na ziemi, ewentualne ustawienie wyci?garki szybowcowej, lin wyci?garkowych oraz obserwowa? sygna?y wizualne w postaci bia?ych p?ócien u?o?onych na ziemi.


Lotniska zapasowe

"Borsk Radio"     -  122,800MHz


"Cewice INFO"   - 126,750MHz (wojskowy)

"Cewice APP" - 132,425MHz (wojskowy)


"Gda?sk Informacja" - 127,150MHz

"Gda?sk Zbli?anie" - 127,275MHz

"Gda?sk Wie?a" - 118,100MHz

 

"Pruszcz Radio"  - 122,400MHz

"Pruszcz INFO"   - 128,500MHz (wojskowy)

"Pruszcz Wie?a" - 126,500MHz (wojskowy)


"Kr?pa Radio"   - 118,250MHz

Zaopatrzenie w MPS

L?dowisko nie posiada punktu tankowania paliw lotniczych.

Istnieje mo?liwo?? zaopatrywania si? w paliwa samochodowe z pobliskiej stacji paliw.

Mo?liwo?ci napraw i przegl?dów

Brak

Mo?liwo?? hangarowania

Istnieje, po wcze?niejszym uzgodnieniu z zarz?dzaj?cym.

Os?ona meteorologiczna

Informacje meteorologiczne (m.in. METAR,TAF,SIGNIFICANT do 700hPa, GAMET,itd.)
pozyskiwane poprzez stron? www.imgw.pl w zak?adce „Awiacja”.
Dodatkowo dost?pne s? obrazy radarowe z telefonów komórkowych, podaj?c adresy zak?adek: m.pogodynka.pl/radarlot/ lub m.latanie.pogodynka.pl
Dla potrzeb l?dowiska nie s? opracowywane dedykowane informacje meteorologiczne.
Dane kontaktowe do Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych – Meteorologicznego Biura Nadzoru:
+48 22 569 45 92
+48 22 569 45 84
+48 22 846 06 82
+48 503 122 805
Fax: +48 22 846 38 18
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Minimalne warunki atmosferyczne

dla l?dowiska

Rodzaj lotów

Pora doby


Widzialno??
pozioma

Podstawa chmur nad
poziomem l?dowiska

Samolotowe

dzie?

1,5 km

150 m

?mig?owcowe dzie? 1,0 km 150 m

Szybowcowe i
pozosta?e

dzie?

2,0 km

300 m

Procedury, ograniczenia lokalne


- Starty na drodze startowej DS1 i DS2 mog? by? wykonywane przez statki powietrzne których osi?gowe parametry (techniczne) pozwalaj? na ich bezpieczne wykonanie tj. przej?cie nad przeszkodami z przewy?szeniem minimum 15 m do osi?gni?cia wysoko?ci 100 m.
- L?dowanie na drodze startowej DS1 i DS2 mog? by? wykonywane przez statki powietrzne których osi?gowe parametry (techniczne) pozwalaj? na ich bezpieczne wykonanie tj. podej?cie do l?dowania z przewy?szeniem minimum 15 m. oraz l?dowanie i dobieg z uwzgl?dnieniem skróconego dystansu drogi startowej.
- Przed rozpocz?ciem operacji lotniczych nale?y zapozna? si? z AUP/UUP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywno?? MATZ A CEWICE, TSA 09A i wojskowych tras lotów niskich MRT (w?ze? 89-90, 90-95).
- Przed rozpocz?ciem operacji lotniczych nale?y równie? zapozna? si? z sytuacj?
meteorologiczn? podawan? przez CBPL IMGW: www.awiacja.imgw.pl , lub telefonicznie 22 846 06 82. Dodatkowo mo?na zapozna? si? z danymi z niecertyfikowanej stacji pogodowej EPKO ze strony: www.lotniskokorne.gka.pl .
- Ka?dorazowe rozpocz?cie i zako?czenie lotów nale?y zg?osi? do FIS Gda?sk z powietrza na cz?stotliwo?ci 127,150 MHz lub telefonicznie tel. (58) 340 74 85, -86.
- Je?li lotów nie prowadzi Kieruj?cy Lotami (KL), rozpocz?cie i zako?czenie swoich lotów zg?asza dowódca statku powietrznego.
- Loty mo?na wykonywa? w rejonie l?dowiska i po trasach w przestrzeni G. Zaleca si? zg?aszanie lotów trasowych do FIS GDA?SK
- Gdy lot ma przebiega? poza przestrzeni? niekontrolowan? klasy G w CTR Gda?sk lub TMA Gda?sk, nale?y uzyska? zgod? od TWR Gda?sk na cz?stotliwo?ci 118,100 MHz lub APP Gda?sk na cz?stotliwo?ci 127,275 MHz.
- Wyklucza si? jednoczesne, ci?g?e u?ycie dwóch pasów startowych.
- Skoki spadochronowe nale?y wykonywa? wg obowi?zuj?cych przepisów, w obecno?ci Kieruj?cego Skokami, wykorzystuj?c do l?dowania skoczków trawiast? p?aszczyzn? w granicach l?dowiska.
- Dopuszcza si? jednoczesne wykonywanie skoków spadochronowych i lotów pojedynczych statków powietrznych.
- U?ycie pasa startowego musi by? poprzedzone wzrokowym sprawdzeniem jego stanu przez Kieruj?cego Lotami lub Dowódc? Statku Powietrznego (raz dziennie przed rozpocz?ciem startów).

- Przyloty i odloty statków powietrznych wykonywane s? wg procedury podanej przez Kieruj?cego Lotami
- Je?eli nie ma Kieruj?cego Lotami, statki powietrzne zg?aszaj? si? na 121,180MHz, podaj? pozycje oraz zamiary („nadaj? w ciemno” buduj?c kr?g, wychodz?c na prost? do l?dowania, ko?uj?c po ziemi, zajmuj?c / zwalniaj?c pas, zg?aszaj? gotowo?? do startu), w taki sposób aby inne SP znajduj?ce si? w pobli?u lub na l?dowisku, mog?y zorientowa? si? w sytuacji ruchowej.
Po zg?oszeniu odej?cia na tras?, zaleca si? silnikowym SP przej?cie na FIS Gda?sk 127,150MHz.

-Z wyj?tkiem startów i l?dowa? zabrania si? wykonywania lotów statków powietrznych silnikowych poni?ej 300m AGL nad zabudowaniami wsi Korne i ?ubiana.
- Je?eli nie ma Kieruj?cego Lotami / Skokami to:
a) dowódca statku powietrznego sam decyduje o mo?liwo?ci wykonania bezpiecznego l?dowania lub startu
b) statki powietrzne musz? l?dowa? b?d? startowa? z l?dowiska tylko wg procedury jak w terenie przygodnym, z naciskiem na wzrokowe sprawdzenie stanu drogi startowej tak?e z powietrza (uwaga na zwierz?ta le?ne np. dziki i ewentualne szkody przez nie poczynione).
c) obce statki powietrzne (z wyj?tkiem ?mig?owców) mog? u?ywa? tylko DS1 06/24.
- L?dowisko nie posiada wydzielonych miejsc do startów i l?dowa? ?mig?owców. ?mig?owce operuj? wykorzystuj?c drogi startowe lub teren w granicach pola wzlotów.
- Do startu szybowców mo?na wykorzystywa? tylko DS1 06/24
- DS1 06/24 otoczony jest publicznymi drogami polnymi, dlatego przy ko?owaniu z DS1 w kierunku hangaru oraz w kierunku przeciwnymi, nale?y ka?dorazowo uzyska? zgod? Kieruj?cego Lotami lub wyznaczonego Koordynatora Ruchu Naziemnego na przeko?owanie przez drog? poln? Korne-Lipusz.
- Kierowcy pojazdów lotniskowych (urz?dze? startowych np. samojezdna ?ci?garka liny, samojezdna wyci?garka szybowcowa) poruszaj?cy si? po drogach w obr?bie l?dowiska zobowi?zani s? te? do przestrzegania obowi?zuj?cych zasad ruchu drogowego. Za?ogi SP wykonuj?ce loty na l?dowisku s? zobowi?zane do zachowania ostro?no?ci w stosunku do pojazdów poruszaj?cych si? w pobli?u. SP zobowi?zane s? do ko?owania na pozycj? do startu, lub po l?dowaniu na stojank? tylko po drogach startowych lub wyznaczonych trawiastych drogach ko?owania.
- Drogi startowe nie s? p?askie (patrz przekroje) st?d nie dopuszcza si? l?dowa? i startów dla samolotów o podwoziach dedykowanych dla pasów utwardzonych i innych delikatnych samolotach klasy UL np. Alto Aero 912 TG
- DS2 10-28 cz?sto wykorzystywany jest przez modelarzy.

Informacje administracyjne

 • W?a?ciciel/Zarz?dzaj?cy terenem l?dowiska: Gospodarstwo Agroturystyczne KORNE - Bogumi? Bierawski ul. Chmiele?ska 14, 83-300 Kartuzy tel./fax 58 681 05 27, kom. 603 541 030 strona: www.lotniskokorne.gka.pl email
 • adres l?dowiska: Korne 172, 83-407 ?ubiana
 • Naziemne ?rodki ??czno?ci na l?dowisku: tel. 605 993 288, Wi-Fi 24h
 • Uzgadnianie przylotów: tel. 605 993 288
Stacja pogodowa (niecertyfikowana) Aktualna pogoda na l?dowisku