Rys historyczny

Historia Góry ?ysej si?ga czasów przedchrze?cija?skich, gdzie prawdopodobnie znajdowa?o si? na niej grodzisko, b?d?ce ?wi?tym miejscem kultu poga?skich bogów. Wraz z nadej?ciem chrze?cija?stwa góra sta?a si? przekl?ta przez okoliczn? ludno??. Wierzy?a ona w odbywaj?ce si? na jej szczycie sabaty czarownic, co przyczyni?o si? do powstania wielu pi?knych legend opisanych przez  kaszubskiego pisarza Aleksandra Majkowskiego. Z ?yski bardzo blisko jest do Niesio?owic - W?sior, gdzie znajduje si? zgrupowanie tzw. "kamiennych kr?gów" i pozosta?o?ci poga?skiego cmentarzyska. 

W 1935 roku w miejscowo?ci Gostomie, u stóp wzniesienia zwanego ?ys? Gór? - drugiego wzniesienia Pojezierza Kaszubskiego, po Wie?ycy (225,3m n.p.m.), powsta?a Pomorska Szko?a Szybowcowa LOPP. Miejsce pod za?o?enie szko?y wyznaczy? Szczepan Grzeszczyk - jeden z twórców polskiego szybownictwa. Góra szybko uzyska?a miano "Bezmiechowej Pó?nocy".

Fotografie historyczne: L.Kosznik i Z.Niwi?ski

Szko?a Szybowcowa

Starty na szybowcach odbywa?y si? za pomoc? lin gumowych. Przed wojn? i po wojnie wyszkoli?o si? tam wielu pilotów polskiego lotnictwa wojskowego i cywilnego. W czasie II Wojny ?wiatowej w Gostomiu, kurs pilota?u szybowcowego przechodzili kandydaci do Luftwaffe.


transport szybowca


przed startemstart


lot swobodny

lot ?aglowy

Szko?? zlikwidowano w 1950r. po zaj?ciu "?yski" przez wojsko i przystosowaniu jej na stacj? radarow? z olbrzymim bunkrem. Rozlokowana zosta?a tam 221 kompania radiotechniczna wchodz?ca w sk?ad 22. batalionu radiotechnicznego w Nie?ychowicach ko?o Chojnic. Jednostka na ?ysej Górze wyposa?ona by?a w stacje radiolokacyjne typu JAWOR-M2. Pod koniec lat 90 jednostka zosta?a rozformowana natomiast budowle zwi?zane z ni?, istniej? do dzi?.

Na polowym lotnisku w Kornem oddalonym od Gostomia ok. 5km, w czasie II Wojny ?wiatowej operowa?y bojowe samoloty niemieckie, potem radzieckie. Do po?owy lat 90-tych lotnisko wykorzystywane by?o przez polskie lotnictwo cywilne: sanitarne i agrolotnictwo.L?dowisko Korne 2005r. - kamie? pami?tkowy z okazji 70cio lecia powstania Szko?y Szybowcowej w Gostomiu

Obecnie dzia?aj?ce l?dowisko w Kornem jest kontynuacj? tradycji lotniczych przedwojennej Pomorskiej Szko?y Szybowcowej LOPP w Gostomiu. L?dowisko Korne uzyska?o wpis do ewidencji l?dowisk przy Urz?dzie Lotnictwa Cywilnego pod numerem 35 w dniu 7 maja 2007r.

 

Inne lotnicze ciekawostki z okolicy - Wie?yca, Dolina Jadwigi (Gowidlino)

film - Niemiecka Szko?a Szybowcowa w ?ebie (od 3ciej minuty)