Projekt ZPORR 2004-2006

 

 

 

 

Projekt pn. ?L?DOWISKO/LOTNISKO w miejscowo?ci Korne, gm. Ko?cierzyna - Budowa Zaplecza ? Zadanie I? zosta? zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ? Dzia?anie 3.4 Mikroprzedsi?biorstwa ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
W ramach Projektu wykonano:                                                               
I. roboty budowlane polegaj?ce na zrealizowaniu:
- oczyszczalni ?cieków sanitarnych;
- przy??cza: wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego;
- budynku pawilonu gastronomicznego wraz z wewn?trzn? instalacj? elektryczn? oraz sanitarn?;
- budynku pawilonu informacji turystycznej wraz z wewn?trzn? instalacj? elektryczn? oraz sanitarn?;
- budynku pawilonu wystawowego wraz z wewn?trzn? instalacj? elektryczn? oraz sanitarn?;
- ??czników pomi?dzy pawilonami.
II. dostawy dotycz?ce wyposa?enia obiektów.